Сфери на дейност

Търговски дружества. Търговски сделки.

 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
 • Преобразуване, сливане, вливане, разделяне;
 • Промени в търговската регистрация – капитал, органи на управление и др.;
 • Свикване и провеждане на общи събрания, заседания на съвет на директорите;
 • Консултации по проблеми, свързани с отношенията между съдружниците (акционерите), управителните и други органи;
 • Правни анализи на търговски предприятия;
 • Изготвяне на търговски договори, търговски пълномощни и др.;
 • Участие в преговори;
 • Консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство в производството по несъстоятелност;
 • Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.

Договори и облигационни отношения

 • Изготвяне на всички видове договори;
 • Изготвяне на пълномощни и документи по други видове правни сделки;
 • Участие в преговори;
 • Консултации по други видове облигационни отношения – непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без мандат.

Недвижими имоти, строителство

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • Анализ на правния статут на недвижими имоти;
 • Консултации относно способите за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права.

Конкурентно право

 • Консултации по различни случаи на нелоялна конкуренция, според Закона за защита на конкуренцията;
 • Консултации при концентрация на стопанската дейност вследствие придобиване или преобразуване на търговски дружества;
 • Консултиране във връзка с разрешителните процедури на Комисията за защита на конкуренцията;
 • Консултиране на поведението на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
 • Консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики;
 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Интелектуална собственост

 • Правна защита при нарушаване правата върху патенти, марки, полезни модели и други обекти на индустриална собственост пред Патентно ведомство и пред съдилищата;
 • Изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг;
 • Изготвяне на издателски и продуцентски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права
 • Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.

Търговска дейност. Търговски практики

 • Консултации относно изискванията за безопасност, етикетиране, маркиране и представяне на продукти, изисквания при обявяване на цени и друга търговска информация, технически досиетa и други задължения, свързани с извършването на търговска дейност;
 • Консултации относно съответствието на реклами, рекламни кампании, промоции, рекламни игри и други видове търговски практики с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията и специалните закони.

Туризъм

 • Изготвяне на туристически договори за индивидуално и пакетно пътуване;
 • Изготвяне на договори между участниците в предоставянето на туристически услуги – хотелиери, ресторантьори, туроператори, турагенти, лица, предоставящи допълнителни туристически услуги;
 • Съдействие при регистрация на туроператори и турагенти и при категоризиране на туристически обекти.

Трудово право

 • Изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Изготвяне на правилници за вътрешния ред, длъжностни характеристики и други видове вътрешни актове на предприятието;
 • Консултиране по трудовоправни въпроси;
 • Прекратяване на трудови договори;
 • Незаконно уволнение и възстановяване на работа;
 • Представителство пред Инспекция по труда.

Административно право

 • Консултации и представителство пред административни органи във връзка с административно-правни режими;
 • Обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове.

Обществени поръчки

 • Съдействие при подготовка на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • Обжалване на действия и актове на възложителите на обществени поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

Семейно право

 • Консултации във връзка със семейни имуществени отношения и изготвяне на предбрачни и брачни договори;
 • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по исков ред;
 • Издръжка и родителски права.

Процесуално представителство

 • Представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;
 • Представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и пред други арбитражи.

 

Адвокатска кантора

Райчева, Варадинов и партньори

ул. „Владайска” 49, ет. 1, гр. София 1606

Имейл: office@rvp-law.net
Тел: +359 2 421 98 68
Факс: +359 2 421 98 67